Skip to main content
zoeken
0

ALGEMENE VOORWAARDEN MAIN GEAR SUPPLY B.V.

Spaarpot 19
5667 KV Geldrop

KvK nr 60 85 71 96

BTW NL854090368B01

Hierna te noemen: ‘MGS’

Artikel 1 Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

MGS: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

Koper: de wederpartij van MGS.

Overeenkomst: de overeenkomst tot de verkoop van artikelen.

Verkoop: Het tegen betaling leveren van goederen.

Artikel 2 Algemeen 

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen MGS en een wederpartij waarop MGS deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met MGS, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. MGS en koper zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.6 MGS tracht bij de samenstelling van de website en promotioneel schrijven de grootste zorgvuldigheid na te leven. Echter, afwijkingen ten aanzien van bepalingen opgenomen op de website of enig promotioneel schrijven zoals, afmetingen, gewicht, beschrijvingen etc. kunnen nooit een reden zijn tot ontbinding of annuleren van de overeenkomst en levert geen non-conformiteit op.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes 

3.1 De door MGS gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. MGS is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.2 Zodra koper een offerte wil aanvaarden zal hij de offerte, binnen 30 dagen na ontvangst, dateren en tekenen op de daarvoor bestemde plaats op de offerte. De getekende offerte zal naar MGS gefaxt of per e-mail of per post toegezonden worden. Zodra de getekende offerte door de MGS is ontvangen, met inachtneming van artikel 3 lid 3, is de overeenkomst bevestigd. Vanaf dat moment is er sprake van de overeenkomst.

3.3 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt (daaronder begrepen het van toepassing verklaren van algemene voorwaarden van de koper) van het in de offerte opgenomen aanbod is MGS daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MGS anders aangeeft.

3.4 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, verzekeringspremie, tenzij anders aangegeven.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht MGS niet tot het leveren van een gedeelte van de bestelde goederen tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 Als zekerheidsstelling kan in de overeenkomst opgenomen zijn dat er een betalingsgarantie zal worden gevraagd en of een aanbetaling gedaan zal worden, op de in de overeenkomst vermelde totaalsom. De overeenkomst zal door MGS opgeschort worden indien niet voldaan is aan hetgeen in de overeenkomst omschreven is over betalingsgarantie en of aanbetaling.

3.7 Indien op de dag van uitvoering van de overeenkomst niet is voldaan aan hetgeen onder artikel 3 lid 6 is omschreven zal artikel 8 toegepast worden.

3.8 Aanbiedingen of offertes gelden alleen voor de op de offerte genoemde koper en gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.9 Aangeboden prijzen van niet voorradige producten zijn onder voorbehoud van externe wijzigingen en kunnen aangepast worden. Indien dit van toepassing is, is MGS verplicht de koper hierover te informeren en heeft de koper het recht om van de aankoop van de betreffende producten af te zien.

Artikel 4 Reservering 

4.1 MGS zal de materialen die in de overeenkomst vermeld staan, in overeenstemming met de overeenkomst reserveren.

4.2 Bij annulering van de overeenkomst zullen kosten voor reservering en overige kosten in rekening gebracht worden bij de koper.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst 

5.1 MGS zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft MGS het recht bepaalde onderdelen van de overeenkomst te laten verrichten door derden.

5.3 De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MGS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan MGS worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MGS zijn verstrekt, heeft MGS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.

5.4 MGS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat MGS is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor MGS kenbaar behoorde te zijn.

5.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan MGS de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.6 Koper vrijwaart MGS voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van MGS, totdat alle vorderingen die MGS op haar koper heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn betaald.

6.2 Zolang het eigendom van de zaken niet op de koper is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De koper verplicht zich op eerste verzoek van MGS mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de koper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

6.3 De koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van MGS te bewaren.

6.4 MGS is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn terug te nemen indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De koper zal de verkoper, of door MGS ingeschakelde derde, te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de verkoper.

6.5 Voornoemde onder 6.1 t/m 6.4 opgenomen bepalingen laten de overige aan MGS toekomende rechten onverlet.

Artikel 7 Betaling/Aanbetaling 

7.1 Betaling en aanbetaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, of zoals in de overeenkomst is aangegeven, op een door MGS aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

7.2 Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, of de overeengekomen termijn, dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

7.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van MGS op de koper onmiddellijk opeisbaar.

7.4 MGS heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. MGS kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. MGS kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente evenals de kosten worden voldaan.

7.5 De koper is in aanvulling op artikel 3.6 steeds verplicht om op eerste verzoek van MGS zekerheid te stellen voor zowel de door koper reeds aan MGS verschuldigde bedragen alsook voor door de koper nog aan MGS verschuldigd te worden bedragen.

7.6 Koper komt niet het recht toe enige openstaande facturen of toekomstige betalingsverplichtingen uit hoofde van andere overeenkomsten met MGS te verrekenen.

Artikel 8 Opschorting en ontbinding 

8.1 MGS is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– na het sluiten van de overeenkomst MGS ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

– koper bij het sluiten van de overeenkomst of nadien (3.6 en 7.5) verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

8.2 Voorts is MGS bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

8.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van MGS op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien MGS de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt MGS haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

8.4 MGS behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en Vrijwaring

9.1 Indien MGS aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot directe schade en enkel tot hetgeen in dit artikel (9) is geregeld.

9.2 De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van MGS in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

9.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MGS aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan MGS toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

9.4 MGS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MGS of haar ondergeschikten.

9.6 Koper zal MGS vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten en zal hij MGS alle schade, waaronder begrepen (juridische) adviseurskosten, vergoeden die MGS lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

9.7 indien een klacht door MGS gegrond wordt bevonden, is zij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaak te herstellen, dan wel te vervangen, dan wel te crediteren, een en ander te keuze van MGS, zonder dat de Koper daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

Artikel 10 Ruilen of annuleren

Verkoop

10.1 Koper heeft het recht de bestelling te ruilen of te annuleren binnen een termijn van 14 dagen. Deze termijn gaat in nadat koper, of een vooraf door koper aangewezen derde niet zijnde de vervoerder, de zaken heeft ontvangen. Om gebruik te maken van dit recht dient koper contact met MGS op te nemen via info@maingearsupply.com of via zijn account een retouraanvraag in te dienen.

10.2 MGS honoreert enkel verzoeken tot ruilen of annuleren van de bestelling indien koper binnen deze periode het verzoek indient en gelijktijdig overlegt:

– De complete zaak, die ongebruikt en onbeschadigd is;

– De originele, onbeschadigde verpakking van de zaak;

– Het betalingsbewijs of de aankoopnota;

– Het complete niet ingevulde garantiebewijs.

10.3 Koper heeft geen recht op ruilen of annuleren van de bestelling bij:

– Een zaak dat naar de specificaties van de koper is vervaardigd (maatwerk);

– Zaken die uit de oorspronkelijke verpakking zijn gehaald;

– Zaken die afgeprijsd zijn en benoemd als B-stock, tweede kans of demo;

– Geleverde zaken die snel kunnen bederven of verouderen;

– De levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

– De levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

– De levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

– (zaken met) digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd;

– De levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties.

10.4 Indien koper gebruik maakt van zijn recht de bestelling te ruilen of te annuleren, zal de zaak met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan MGS geretourneerd worden. Koper heeft na het kenbaar maken de bestelling te willen ruilen of annuleren, 14 dagen de zaak retour te sturen. Koper krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. De retourkosten naar MGS komen voor rekening van de koper.

10.5 MGS is niet gehouden gekochte zaken te ruilen, indien de zaak, naar het oordeel van MGS, gebruikt of beschadigd is, of enige verandering heeft ondergaan.

Verhuur

10.6 Beide partijen kunnen de overeenkomst te alle tijden schriftelijk opzeggen.

10.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft MGS recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan MGS zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever als nog gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

10.8 Als compensatie, zoals in lid 10.7 van dit artikel vernoemt, zal de volgende staffel gehanteerd worden.

– Bij opzegging/annulering tot 30 dagen voor uitvoering van opdracht kunnen gemaakte kosten in rekening gebracht worden bij opdrachtgever.

– Bij opzegging/annulering tussen 30 en 10 dagen voor de uitvoering van de opdracht zullen gemaakte kosten en 10% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht worden bij de opdrachtgever.

– Bij opzegging/annulering van 10 dagen tot 24 uur voor de uitvoering van de opdracht zullen gemaakte kosten en 25% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht worden bij de opdrachtgever.

– Bij opzegging/annulering binnen 24 uur voor de uitvoering van de opdracht zal het volledige overeengekomen bedrag van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht worden bij de opdrachtgever.

10.9 Indien de overeenkomst tussentijds word opgezegd door MGS, zal MGS in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

10.10 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor MGS extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 11 Incassokosten 

11.1 Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Indien koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 150,00.

11.2 Indien MGS hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

11.3 De kosten van een door MGS eventueel ingeschakeld incassobureau en of gerechtsdeurwaarder komen voor rekening van koper.

11.4 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.

11.5 Koper is over de hoofdsom en wettelijke rente de incassokosten verschuldigd.

Artikel 12 Risico-overgang en leveringstermijnen 

12.1 Het risico van verlies en of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop het transport in opdracht van wederpartij plaats vindt of dat bedoelde voorwerpen aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

12.2 Indien producten door toedoen van de koper niet geleverd kunnen worden is de koper alsdan in verzuim. De producten worden in dat geval voor rekening en risico van de koper opgeslagen. De koper blijft de koopsom, vermeerderd met rente en kosten verschuldigd.

12.2 leveringstermijnen worden door MGS zo goed mogelijk in acht genomen, echter deze zijn niet bindend. De koper komt geen recht op ontbinding, schadevergoeding of opschorting toe in geval van overschrijding van de levertermijnen.

Artikel 13 Overmacht 

13.1 MGS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop MGS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MGS niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van MGS worden daaronder begrepen.

13.3 MGS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat MGS haar verplichtingen had moeten nakomen.

13.4 Voor zover MGS ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is MGS gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Koper is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 Garantie

14.1 De garantie waarop de koper jegens MGS een beroep kan doen geldt de omvang van de garantie, garantietermijn en garantievoorwaarden zoals die door de leverancier zijn gesteld. MGS is nooit gehouden een verdergaande garantie te bieden dan die waarop MGS jegens de leverancier aanspraak kan maken.

Artikel 15 Geschillen 

15.1 Alle geschillen met betrekking tot de door deze algemene voorwaarden beheerste overeenkomsten zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Oost-Brabant.

15.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16 Toepasselijk recht 

16.1 Op elke overeenkomst tussen MGS en de koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 Overige bepalingen 

17.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

17.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

17.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Versie: 18.5

Close Menu